Průběh dne v MŠ s programem
Začít spolu
Hned při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol. Ten je zaměřen na téma, které ve školce právě probírají. Úkol je umístěn ideálně hned u vstupu do třídy. Úkoly jsou různého charakteru. Někdy motivují děti k tomu, co je daný den čeká, jindy si děti procvičují různé dovednosti: grafomotoriku, počítání, barvy,…jindy vyžadují spolupráci dítěte s rodičem.

Na ranní úkol mohou děti navázat tím, že si vyberou činnosti nebo hru v některém z center aktivit. Je to doba pro volnou hru dětí. Obvykle mezi 8 a 9 hodinou mají děti připravenou svačinu. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze. Děti do jídla nenutíme. Naopak je motivujeme k ochutnání jim neznámých jídel.

Nedílnou součástí třídy jsou i třídní pravidla. Text je formulován jednoduše, pozitivním jazykem, bývá doprovázen obrázkem, aby mu děti i v psané formě porozuměly. Díky tomu, že děti vytvářejí pravidla společně s učitelem, cítí se za jejich dodržování mnohem odpovědnější a jsou více motivovány k jejich respektování.

Po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. To je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení se s tím, co děti v daném dni čeká, pro udržování určitých rituálů. Ranní kruh poskytuje rovněž prostor pro motivaci k tématu, o kterém si děti v daném období povídají.
Děti se zde též učí naslouchat jeden druhému, dodržovat společně domluvená pravidla, vyjadřovat své pocity, názory.
Projekty spolufinancované EU

Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit, vezmou si svoji značku a připevní si ji k centru aktivity. U každého centra je vždy vyznačeno, kolik dětí může v daném centru aktivity být. Obvykle v každém centru pracuje 2-6 dětí.
Děti si volí centra každý den.

V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem atp. Takovými centry aktivit jsou např. pokusy a objevy, voda a písek, domácnost, dramatické hry.

Po ukončení činností se všichni opět sejdou, v reflektivním kruhu, kde mohou děti zhodnotit, jak se jim dnes pracovalo, co se jim dařilo či nedařilo, co je nejvíce zaujalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil, co nového se naučily. Je zde prostor i pro zpětnou vazbu od učitele. Po hodnotícím kruhu následuje pobyt venku. Vycházky bývají často spojené s tématem dne. Pobyt na zahradě MŠ slouží k tělovýchovným aktivitám, k dalšímu poznávání přírody, pěstitelským činnostem, dramatickým hrám atp.

Čas oběda je příležitostí nejen k uspokojení biologických potřeb dětí, zároveň také znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti. Po obědě se děti ukládají k odpočinku a některé také usnou. Často je tato doba využívána ke čtení či poslechu pohádek. Odpoledne se mohou děti rozhodnout, zda budou pracovat (pokračovat) na dané téma v centru aktivity nebo si vyberou činnosti podle svého uvážení.


SaunováníKeramikaLogopediePlaváníAngličtinaClub Alíček
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
reditelka@pastelka.cz
telefon:
IČO:
70944091