Angličtina
Seznámení s programem „Angličtina hrou“


Angličtina je od září 2015 součástí vzdělávacího programu školky, probíhá v odpoledních hodinách v úterý a ve čtvrtek. Je vedena pedagogem MŠ s certifikátem Wattsenglish. Výuka je založena na zábavných výukových aktivitách.

Aktivity je třeba vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, možnost uvědomit si existenci různých jazyků, dává podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno.

Výuka je hrazena mateřskou školou. Rodiče hradí pouze výukové materiály Wow! – pracovní sešit, DVD a CD (3 úrovně náročnosti). DVD a CD slouží jako zpětná vazba pro rodiče. Mohou se tak aktivně podílet na výuce svého dítěte a tím jsou součástí anglického vzdělávacího programu. S pracovním sešitem děti pracují v mateřské škole a je součástí portfolia dítěte.

V čem je metoda Wattsenglish výjimečná


- Metoda Wattsenglish představuje ucelenou a návaznou metodiku výuky angličtiny pro
  předškoláky a školáky, která byla vyvinuta ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty.
Projekty spolufinancované EU
- Vychází z přirozeného osvojování si řeči (podobně jako se učíme mateřštinu)
  a zároveň fixuje pevné gramatické základy

- Kombinuje výuku prostřednictvím rodilých mluvčích a českých pedagogů

- Je maximálně motivační – děti chtějí mluvit

- Respektuje 4 základní fáze učení
  – 1. slyším, vidím, chci to říct, 2. opakuji a automatizuji, 3. reaguji, 4. mluvím

- Děti jsou schopné velmi brzy porozumět

- Využívá unikátní výukové materiály

- Světem angličtiny děti provází Steve Watts – autor metodiky a hlavní tvář
  všech výukových materiálů

Cílem programu je


- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
  o učení, rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, kultivovaného
  projevu, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

- seznamování se základy cizího jazyka – angličtiny hravou a nenásilnou formou přiměřenou
  věku dětí s využitím materiálů Wow!

- procvičování jednoduché slovní zásoby formou her, písniček, říkanek využití témat blízkých
  dětem, jejichž znalost již mají zvládnutou v mateřském jazyce – čísla, barvy, hračky, tělo,
  oblečení, zvířátka, jídlo

- rutinní aktivity podporující sebevědomí dětí

Konkretizované očekávané výstupy


- zapamatovat si jednoduchou slovní zásobu v cizím jazyce pasivně i aktivně, osvojit si zvukovou
  stránku jazyka, vnímat jednoduché písně a rytmy v cizím jazyce, rytmizovat

- spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, zvládnout naslouchat učiteli
  a samostatně řešit konkrétní úkoly, kooperativních dovedností, jako je vzájemný respekt,
  tolerance a prosociální chování

- mít poznatky o své zemi i jiných národech, osvojit si elementární odlišnosti jiných kultur,
  vytvořit si pozitivní vztah k učení a cizímu jazyku Aby bylo možné rozvíjet dítě komplexně,
  učitel střídá mnoho aktivit a činností, aby děti udržely pozornost a brzy neztratily zájem.
  Výuka probíhá v ohraničeném časovém úseku 20- 25 minut, záleží na pozornosti dětí.


Začít spoluSaunováníKeramikaLogopediePlaváníClub Alíček
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
reditelka@pastelka.cz
telefon:
IČO:
70944091