Logopedie
Charakteristika programu


Program se věnuje rozvoji řeči, komunikaci, kultivaci řečového projevu předškolního dítěte. Zabývá se prevencí poruch řeči. Velký důraz je kladen ne vztah k rodnému jazyku, mateřštině. Všestranně podněcujeme děti ke spontánnímu mluvení a chuti k mluvení, zdokonalujeme mluvní pohotovost, rozvíjí smyslové vnímání, slovní zásobu, tvořivé myšlení, představivost a fantazii dětí.

V celé mateřské škole panuje ovzduší důvěry a pohody, atmosféra bezpečí a radosti, což je hlavní podmínkou rozvoje celé osobnosti dítěte.

Plněním cílů programu dochází k budování jazykových kompetencí dětí v souladu s RVP PV.
Program přirozeného rozvoje řeči neprobíhá izolovaně, ale prolíná do dalších programů školy a je součástí ŠVP MŠ.

Činnosti a náměty:


- námětové hry „Na papouška“, apod.

- cvičení na zlepšení pozornosti, dostatečný rozsah pozornosti pomáhá dětem
  snadněji porozumět řeči
Projekty spolufinancované EU

- využití literatury např. Cvičení pro rozvoj řeči apod.

- hry s překvapením na zvýšení radosti a zájmu dětí

- hry ke zlepšení ovládání dechu
  (úzká spolupráce s nadstandardní aktivitou „hra na zobcovou flétnu“)

- vytváření příležitostí k napodobování běžných každodenních činností např. „Kuba řekl“

- hry na zaměření na rozvoj vnímání zvuků řeči, rozlišování mezi zvuky

- poskytujeme dětem dostatek možností ke zkoumání předmětů a různých materiálů
  užitečných pro rozvoj slovní zásoby

- respektujeme zájmy a nápady dítěte


Začít spoluSaunováníKeramikaPlaváníAngličtinaClub Alíček
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
reditelka@pastelka.cz
telefon:
IČO:
70944091